Chứng nhận Hội viên 1972 của Tổng Hội Đông y học Việt Nam

LƯƠNG Y LÊ VĂN CHÁNH

Hội viên của
Tổng Hội Đông Y Học Việt Nam

Năm 1972, Lương y Lê Văn Chánh là Hội viên của Tổng Hội Đông Y Học Việt Nam