Lão y Lê Văn Chánh và truyền nhân

Bác sĩ CK2 Nguyễn Tuấn Quyên
Con rể của Lương y Lê Văn Chánh
Người kế nghiệp

Bác sĩ CK2 Nguyễn Tuấn Quyên
trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An

Bác sĩ CK1 Lê Thị Hải Yến
Con gái của Lương y Lê Văn Chánh
Người kế nghiệp

Lão y Lê Văn Chánh, người vợ hiền, cùng gia đình con gái BS Hải Yến & BS Tuấn Quyên

Lương y Lê Hải Bằng
Con trai của Lương y Lê Văn Chánh
Người kế nghiệp

Lão y Lê Văn Chánh, người vợ hiền, cùng
gia đình con trai Lương y Lê Hải Bằng

Lão y Lê Văn Chánh

ĐẠI GIA ĐÌNH 4 THẾ HỆ